Zapraszamy do lektury odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące rekrutacji.

Czy Szkoła Podstawowa Da Vinci jest bezpłatna?

Tak, Publiczna Szkoła Podstawowa jest bezpłatna. Organem prowadzącym jest Fundacja Szkoła Medialna,  szkoła działa w oparciu o prawa publiczne i nie pobiera żadnych dodatkowych opłat.

W jakim terminie należy zapisać dziecko do szkoły?

Rekrutacja rozpoczyna się w trzeciej dekadzie października. Zapisy odbywają się poprzez FORMULARZ REKRUTACYJNY. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor szkoły po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

Czy szkoła ma swój rejon?

Nie, dzieci zapisane do naszej szkoły stają się automatycznie uczniami rejonowymi. O przyjęciu decyduje jedynie podpisanie dokumentów rekrutacyjnych i złożenie kompletu dokumentów przez rodziców dziecka. Więcej informacji na temat zapisu dziecka do szkoły znajduje się w odpowiedziach na kolejne pytania.

Jakie warunki należy spełnić, aby dziecko zostało uczniem szkoły Da Vinci?

Należy wypełnić i wysłać elektronicznie FORMULARZ REKRUTACYJNY kandydata, znajdujący się na stronie www.spdavinci.pl w zakładce REKRUTACJA. Wypełnienie formularza elektronicznego jest wyrażeniem zgody rodziców na uczestniczenie dziecka w postępowaniu kwalifikacyjnym. Postępowanie rekrutacyjne kończy dostarczenie przez rodziców wypełnionych i podpisanych w wersji papierowej KARTY ZAPISU DZIECKA i WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY oraz niezbędnych dokumentów (informacja o dziecku z przedszkola lub badanie gotowości szkolnej/opinia z poradni), które rodzice składają po odbytej rozmowie kwalifikacyjnej.

Czy szkoła przyjmuje dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym?

Tak, w każdej klasie 1-3 pracuje dwóch nauczycieli: wychowawca i pedagog specjalista. Do klasy 1 rekrutujemy najwyżej dwóch uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym (spektrum autyzmu) – decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor szkoły po rozmowie z rodzicami ucznia, analizie orzeczenia o kształceniu specjalnym oraz spotkaniu psychologa z dzieckiem i jego opiekunami.

O czym należy pamiętać zanim zapiszesz dziecko do szkoły?

Wybór szkoły podstawowej dla dziecka to bardzo istotna, ale także niełatwa decyzja. Dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszymi poradnikami, które przybliżają najistotniejsze kwestie i dają cenne wskazówki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj

Czy szkoła realizuje zajęcia specjalistyczne?

Tak, każde dziecko będzie mogło skorzystać z pracy z logopedą (wady wymowy, niezakończony rozwój mowy), pedagogiem (zajęcia kompensacyjne w kl. 1-3, rewalidacyjne) oraz wziąć udział w zajęciach Kinezjologii Edukacyjnej rozwijającej aktywność prawej i lewej półkuli mózgowej (profilaktyka dysleksji, dysortografii, dysgrafii). Szkołą zapewnia opiekę psychologa i pedagoga specjalnego.

Jakimi metodami pracują nauczyciele?

Podstawową formą działalności dziecka w klasach edukacji wczesnoszkolnej jest nadal zabawa i to poprzez zabawę dzieci nabywają wszelakich umiejętności. Przestrzeń edukacyjna w szkole sprzyja uczeniu się i wypoczynkowi dzieci. W szkole Da Vinci zarówno metody jak i formy pracy z dziećmi są dostosowane do ich możliwości psychofizycznych, rozwoju emocjonalnego oraz preferencji sensorycznych. Dbamy o to, aby dziecko czuło się w szkole bezpiecznie i uczyło się niejako “przy okazji” zabawy. Na lekcjach wykorzystujemy nowe technologie informacyjne (quizy, aplikacje), gry edukacyjne. W klasach młodszych realizujemy ideę pedagogiki daltońskiej.

Oferta dydaktyczno-wychowawcza

Jakie zajęcia oferuje szkoła w ramach obowiązkowych zajęć?

Priorytetem działań szkoły jest wykorzystanie w pracy z uczniem nowych technik i technologii informatycznych oraz wdrażanie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Zajęcia organizowane są w oparciu o innowację pedagogiczną, zwiększającą ilość godzin nauczania języka angielskiego oraz wprowadzającą zajęcia algorytmiki, programowania.

Jakie zajęcia dodatkowe odbywają się w szkole?

Rozwijając swoje zainteresowania dzieci mogą skorzystać z bogatej oferty zajęć dodatkowych. W czasie zajęć ALGORYTMIKI dzieci będą się uczyć podstaw programowania i logicznego myślenia. Spróbuj poczuć to, co ja to (trening umiejętności społecznych) zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci. Realizujemy ponadto: Grydaktykę, lekcje żywej historii, zajęcia sportowe, muzyczne, przyrodnicze, rozwijamy zdolności manualne. Oferta zajęć dodatkowych zostanie poszerzona w oparciu o potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców.

Czy szkoła oferuje zajęcia specjalistyczne?

Tak, każde dziecko będzie mogło skorzystać z pracy z logopedą (wady wymowy, niezakończony rozwój mowy), pedagogiem (zajęcia kompensacyjne w kl. 1-3, rewalidacyjne) oraz wziąć udział w zajęciach Kinezjologii Edukacyjnej rozwijającej aktywność prawej i lewej półkuli mózgowej (profilaktyka dysleksji, dysortografii, dysgrafii). Szkołą zapewnia opiekę psychologa.

Jak liczne są klasy?

W każdej klasie ilość dzieci nie przekroczy 22 uczniów. Część zajęć planujemy realizować  w mniejszych grupach.

W jakich godzinach odbywają się zajęcia szkolne?

Lekcje rozpoczynamy o godz. 8.00 w systemie jednozmianowym.

Czy w szkole jest świetlica?

Tak, godziny pracy świetlicy zostaną ustalone wg  potrzeb rodziców. Planujemy, aby dzieci pozostające w świetlicy szkolnej nie tylko odpoczywały, ale również uczyły się pracy w zespole, wyrównywały ewentualne deficyty rozwojowe, realizowały zajęcia pozalekcyjne (koła). Dzieci bawią się w przestrzeni korytarza szkolnego zaadaptowanego na potrzeby różnorodnych aktywności.

Czy w szkole jest stołówka?

Na życzenie rodziców, za dodatkową opłatą, szkoła będzie organizować catering. Drugie śniadanie (obowiązkowo przynoszone z domu) dzieci jedzą podczas dłuższej przerwy między lekcjami.

Jakimi metodami pracują nauczyciele w szkole? Czy są one dostosowane do potrzeb dzieci?

Podstawową formą działalności dziecka w klasach edukacji wczesnoszkolnej jest nadal zabawa i to poprzez zabawę dzieci nabywają wszelakich umiejętności. Przestrzeń edukacyjna w szkole sprzyja uczeniu się i wypoczynkowi dzieci. W szkole Da Vinci zarówno metody jak i formy pracy z dziećmi są dostosowane do ich możliwości psychofizycznych, rozwoju emocjonalnego oraz preferencji sensorycznych. Dbamy o to, aby dziecko czuło się w szkole bezpiecznie i uczyło się niejako “przy okazji” zabawy. Na lekcjach wykorzystujemy nowe technologie informacyjne (quizy, aplikacje), gry edukacyjne. W klasach młodszych realizujemy ideę pedagogiki daltońskiej.

Jak oceniana jest praca dzieci?

Praca  oceniana jest na bieżąco i wyrażona w formie opisowej. W klasach starszych nie stawiamy ocen, przekazujemy uczniom informację o tym, co już potrafią, a na czym powinni jeszcze się skupić. Zrezygnowaliśmy z dzwonków po to, aby nauczyciel sam decydował o przerwach obserwując poziom koncentracji dzieci w klasie. Przy ocenianiu zachowania korzystamy z aplikacji mobilnych.

Jakie kwalifikacje posiadają nauczyciele?

Każdy nauczyciel w szkole Da Vinci przygotowany jest merytorycznie do pracy z dziećmi. Przy wyborze pedagogów kierowaliśmy się ich kompetencjami pedagogicznymi, otwartością i kreatywnością zawodową. Nauczyciele posiadają już kilkuletni staż pracy w zawodzie, dysponują dodatkowymi kwalifikacjami.

Czy w szkole można korzystać z telefonów lub tabletów?

Uczeń korzysta z telefonów i tabletów za zgodą i pod opieką nauczyciela. Telefony, tablety, urządzenia multimedialne są wykorzystywane na lekcji do celów dydaktycznych.