Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej, przez trzy kolejne dni:
1 dnia – egzamin z języka polskiego (120 minut)

2 dnia – egzamin z matematyki (100 minut)

3 dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego (90 minut)

Termin egzaminu w roku szkolnym 2023/2024:

język polski – 14 maja 2024 r. (wtorek)  godz. 9:00

matematyka – 15 maja 2024 r. (środa)  godz. 9:00

język angielski – 16 maja 2024 r. (czwartek)   godz. 9:00

Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. 

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Do sali egzaminacyjnej nie wolno wnosić telefonów i innych urządzeń elektronicznych, plecaków, torebek itp.

Uprawnienia laureatów i finalistów.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty są dostępne na stronie Okręgowej  Komisji Egzaminacyjnej

oraz  w Informacjach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej