Dyrekcja szkoły informuje,

iż w roku szkolnym 2022/23 w klasie 1 nie ma już wolnych miejsc.

Zasady rekrutacji

W roku szkolnym 2022/2023 do Szkoły Podstawowej Da Vinci przyjmujemy dzieci:

 • do klasy I *
 • do klasy VI
 • do klasy VII
 • do klasy VIII

* dziecko 6-letnie może być przyjęte do klasy 1 na wniosek rodziców jeżeli:

1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka 6-letniego do 1 klasy podejmuje dyrektor.

Zasady i harmonogram przyjmowania dzieci do Szkoły:

 1. Rekrutacja rozpoczyna się w dniu 11 października 2021r.
 2. Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego FORMULARZA REKRUTACYJNEGO wraz z ankietą rekrutacyjną. Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 3. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Dyrektor. Na spotkanie kwalifikacyjne umawiani są kandydaci wraz z rodzicami po wstępnej weryfikacji zgłoszeń. W celu ustalenia terminu spotkania szkoła skontaktuje się z rodzicami.
 4. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie dostarczonych i podpisanych przez oboje rodziców dokumentów rekrutacyjnych (po rozmowie rekrutacyjnej).
 5. Dokumenty rekrutacyjne stanowią: KARTA ZAPISU i WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY. Dokumenty te dostępne są w wersji elektronicznej (patrz poniżej).
 6. Rodzic dostarcza na spotkanie kwalifikacyjne dokumenty rekrutacyjne oraz w przypadku ucznia klasy pierwszej Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; w przypadku dziecka 6-letniego – informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej lub badanie gotowości szkolnej/opinia z poradni.
 7. Rodzice dzieci zapisanych do szkoły zostają powiadomieni e-mailem o przyjęciu dziecka do szkoły.
 8. Rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia w terminie do 25.03.2022 r.
 9. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w danej klasie) odbywa się do 31 sierpnia 2022 r. po indywidualnym spotkaniu Dyrektora z rodzicami ucznia i kandydatem.

Oferta edukacyjna Szkoły Da Vinci

w roku szkolnym 2022/2023  

KLASA PIERWSZA Z ROZSZERZONĄ NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

oraz zajęciami ALGORYTMICZNYMI w obrębie klasy

Istotą dwujęzyczności w I etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna) jest rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w codziennych sytuacjach. Wybrane treści edukacji wczesnoszkolnej prowadzimy w języku angielskim, szczególnie zwracając uwagę na konwersację oraz umiejętność czytania i pisania. Wiodącą metodą kształcenia języka angielskiego w kl. I-III są gry i zabawy dydaktyczne oraz konwersatorium. Edukację dwujęzyczną realizuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, podczas codziennych zajęć w klasie oraz dodatkowych zajęć języka angielskiego.

Uczniowie zainteresowani mają możliwość rozwijania swoich predyspozycji w ramach grupy algorytmicznej realizującej dodatkową godzinę algorytmiki w postaci zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia są nastawione na kształcenie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia i podstaw programowania. W ramach szerokiej współpracy z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętność logicznego myślenia, formułowania wniosków i rozwiązywania problemów. Zajęcia realizowane są w oparciu o pomoce, metodykę i narzędzia TIK, z wykorzystaniem autorskiego programu Fundacji Szkoła Medialna pt. “Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry”, w ramach którego w procesie dydaktycznym wykorzystujemy m. in. matę edukacyjną, gry planszowe, komputerowe, zabawy logiczne i roboty.

W klasie pierwszej maksymalna liczba planowanych miejsc wynosi 22 uczniów.

W naszej szkole w klasach 1-3 w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizujemy metodę pracy zwaną planem daltońskim, więcej na ten temat dowiesz się na naszym Blogu w sekcji dla rodziców.  Celem metody jest rozwijanie u dziecka odpowiedzialności oraz samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań szkolnych.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną staramy się uruchamiać zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów oraz kształcące kompetencje społeczne. Spośród stałych zajęć realizowanych w małych zespołach proponujemy między innymi: Trening Umiejętności Społecznych (TUS), zajęcia algorytmiczne rozwijające kompetencje matematyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne terapeutyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne). Oferujemy indywidualne konsultacje oraz zespołowe zajęcia warsztatowe z psychologiem szkolnym. Każda klasa realizuje dodatkową godzinę języka angielskiego, przeznaczoną na konwersację oraz gry i zabawy językowe. Jest ona zaplanowana w podziale godzin danego zespołu. 

W roku szkolnym 2022/2023 planujemy kontynuować zajęcia z robotyki i programowania w ramach Akademii Kodera wzbogacone o projektowanie i druk 3D. W miarę możliwości uruchamiać będziemy również dodatkowe zajęcia takie jak: szachy oraz gry na instrumentach muzycznych. Ponadto, jako szkoła ECDL prowadzimy laboratorium ECDL, przygotowujemy chętnych uczniów do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczycieli prowadzących świetlicę, będą to m.in.: relaksacja przy muzyce, gry planszowe MAŁE I DUŻE GRY NA TEKTURZE, bajkoterapia i inne.

Jak pracujemy w Szkole Da Vinci?

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (KLASY I-III)

 • prowadzimy zajęcia w małych grupach,
 • wprowadzamy elementy pracy metodą planu daltońskiego,
 • nie zadajemy zadań do domu, dzieci pozostawiają książki i ćwiczenia w szkolnych szafkach,
 • wdrażamy dzieci do pracy metodą projektów,
 • zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • stawiamy na indywidualizację pracy z uczniem,
 • zwiększamy atrakcyjność nauki poprzez lekcje z wykorzystaniem multimediów i pracowni mobilnej,
 • zapewniamy świetlicę, w której dzieci pod opieką nauczyciela uczestniczą w różnorodnych zajęciach,
 • oferujemy zajęcia pozalekcyjne dostosowane do obecnych wymogów SSE,
 • zapewniamy opiekę logopedy, pedagoga, psychologa.

KLASA IV-VIII

 • zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • pracujemy metodami projektowymi dostosowując je do potrzeb i preferencji uczniów,
 • zazwyczaj nie zadajemy zadań do domu, 
 • uczymy młodzież odpowiedzialności za swój proces uczenia się stosując zasadę WSPÓŁPRACY UCZNIA I NAUCZYCIELA  w zakresie oceniania,
 • zwiększamy atrakcyjność nauki poprzez lekcje z wykorzystaniem mobilnej pracowni przedmiotowej,
 • wykorzystujemy do pracy z dziećmi narzędzia multimedialne (TIK),
 • zapewniamy rozwój predyspozycji i uzdolnień uczniów poprzez udział w projektach edukacyjnych,
 • kładziemy nacisk na personalizację kształcenia uwzględniając jednocześnie rozwój społeczny i pracę w zespole,
 • zapewniamy specjalistyczną opiekę pedagogiczną z zakresu dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz zajęcia z psychologiem,
 • organizujemy warsztatowe zajęcia dla dzieci i młodzieży wspierające rozwój osobisty.

W klasach 4-8 od roku szkolnego 2019/2020 wdrażamy innowację pedagogiczną przygotowującą uczniów do pracy w klasie dwujęzycznej. Oferujemy również poszerzoną naukę matematyki w ramach zajęć algorytmicznych. Uczniowie bezpłatnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego oraz dodatkowych zajęciach z matematyki. W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego rozwijają kompetencje matematyczne, poznają podstawowe języki programowania, podstawy robotyki, kodowania gier. Uczestniczą w konkursach programistycznych oraz programach realizowanych przez partnerów Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji, w tym Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zakład Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. Jako szkoła ECDL prowadzimy laboratorium ECDL, przygotowujemy i egzaminujemy uczniów do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.