Zasady rekrutacji

Zasady i harmonogram przyjmowania dzieci do Szkoły:

 1. Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2024/25 trwa od 16 października do 6 listopada 2023 r.
 2. Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego FORMULARZA REKRUTACYJNEGO wraz z ankietą rekrutacyjną. Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym. 
 3. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje Dyrektor. Na spotkanie kwalifikacyjne umawiani są kandydaci wraz z rodzicami po wstępnej weryfikacji zgłoszeń. W celu ustalenia terminu spotkania szkoła skontaktuje się z rodzicami.
 4. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje na podstawie dostarczonych i podpisanych przez oboje rodziców dokumentów rekrutacyjnych (po rozmowie rekrutacyjnej).
 5. Dokumenty rekrutacyjne stanowią: KARTA ZAPISU i WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY. Dokumenty te dostępne są w wersji elektronicznej (patrz poniżej).
 6. Rodzic dostarcza na spotkanie kwalifikacyjne dokumenty rekrutacyjne oraz w przypadku ucznia klasy pierwszej Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 7. Rodzice dzieci zapisanych do szkoły zostają powiadomieni e-mailem o przyjęciu dziecka do szkoły.
 8. Rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do szkoły w postaci pisemnego oświadczenia w wyznaczonym terminie.
 9. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w danej klasie) odbywa się do 31 sierpnia 2024 r. po indywidualnym spotkaniu Dyrektora z rodzicami ucznia i kandydatem.

Oferta edukacyjna Szkoły Da Vinci

w roku szkolnym 2024/2025  

KLASA PIERWSZA Z ROZSZERZONĄ NAUKĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

oraz zajęciami ALGORYTMICZNYMI w obrębie klasy

Istotą dwujęzyczności w I etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna) jest rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w codziennych sytuacjach. Wybrane treści edukacji wczesnoszkolnej prowadzimy w języku angielskim, szczególnie zwracając uwagę na konwersację oraz umiejętność czytania i pisania. Wiodącą metodą kształcenia języka angielskiego w kl. I-III są gry i zabawy dydaktyczne oraz konwersatorium. Edukację dwujęzyczną nauczyciel realizuje podczas codziennych zajęć w klasie oraz dodatkowych zajęć języka angielskiego.

Uczniowie zainteresowani mają możliwość rozwijania swoich predyspozycji w ramach grupy algorytmicznej realizującej dodatkową godzinę algorytmiki w postaci zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia są nastawione na kształcenie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia i podstaw programowania. W ramach szerokiej współpracy z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętność logicznego myślenia, formułowania wniosków i rozwiązywania problemów. Zajęcia realizowane są w oparciu o pomoce, metodykę i narzędzia TIK, z wykorzystaniem autorskiego programu Fundacji Szkoła Medialna pt. “Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry”, w ramach którego w procesie dydaktycznym wykorzystujemy m. in. matę edukacyjną, gry planszowe, komputerowe, zabawy logiczne i roboty.

W klasie pierwszej maksymalna liczba planowanych miejsc wynosi 20 uczniów.

W naszej szkole w klasach 1-3 w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizujemy metodę pracy zwaną planem daltońskim, więcej na ten temat dowiesz się na naszym Blogu w sekcji dla rodziców.  Celem metody jest rozwijanie u dziecka odpowiedzialności oraz samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań szkolnych. W dydaktyce wdrażamy ocenianie kształtujące w postaci zeszytu OK, rozwijając naturalną motywację do pracy. 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Na bieżąco staramy się uruchamiać zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów oraz kształcące kompetencje społeczne. Spośród stałych zajęć realizowanych w małych zespołach proponujemy między innymi: Trening Umiejętności Społecznych (TUS), zajęcia algorytmiczne rozwijające kompetencje matematyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne terapeutyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne). Oferujemy indywidualne konsultacje oraz zespołowe zajęcia warsztatowe z psychologiem szkolnym. Każda klasa realizuje dodatkową godzinę języka angielskiego, przeznaczoną na konwersację oraz gry i zabawy językowe. Jest ona zaplanowana w podziale godzin danego zespołu. 

W roku szkolnym 2024/2025 planujemy kontynuować zajęcia z robotyki i programowania w ramach Akademii Kodera wzbogacone o projektowanie i druk 3D. W miarę możliwości uruchamiać będziemy również dodatkowe zajęcia rozwijające naturalne umiejętności uczniów. Ponadto, jako szkoła ECDL prowadzimy laboratorium ECDL, przygotowujemy chętnych uczniów do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez nauczycieli prowadzących świetlicę, będą to m.in.: relaksacja przy muzyce, gry planszowe MAŁE I DUŻE GRY NA TEKTURZE, zajęcia taneczne, rękodzieło, kodowanie, bajkoterapia i inne.

Jak pracujemy w Szkole Da Vinci?

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (KLASY I-III)

 • prowadzimy zajęcia w małych grupach,
 • wprowadzamy elementy pracy metodą planu daltońskiego,
 • nie zadajemy zadań do domu, dzieci pozostawiają książki i ćwiczenia w szkolnych szafkach,
 • wdrażamy dzieci do pracy metodą projektów,
 • stosujemy ocenianie kształtujące w postaci zeszytu OK,
 • zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • stawiamy na indywidualizację pracy z uczniem,
 • zwiększamy atrakcyjność nauki poprzez lekcje z wykorzystaniem multimediów i pracowni mobilnej,
 • zapewniamy świetlicę, w której dzieci pod opieką nauczyciela uczestniczą w różnorodnych zajęciach,
 • oferujemy zajęcia pozalekcyjne dostosowane do obecnych wymogów SSE,
 • zapewniamy opiekę logopedy, pedagoga, psychologa.

KLASA IV-VIII

 • zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • pracujemy metodami projektowymi dostosowując je do potrzeb i preferencji uczniów,
 • zazwyczaj nie zadajemy zadań do domu, 
 • uczymy młodzież odpowiedzialności za swój proces uczenia się stosując zasadę WSPÓŁPRACY UCZNIA I NAUCZYCIELA  w zakresie oceniania,
 • zwiększamy atrakcyjność nauki poprzez lekcje z wykorzystaniem mobilnej pracowni przedmiotowej,
 • wykorzystujemy do pracy z dziećmi narzędzia multimedialne (TIK),
 • zapewniamy rozwój predyspozycji i uzdolnień uczniów poprzez udział w projektach edukacyjnych,
 • kładziemy nacisk na personalizację kształcenia uwzględniając jednocześnie rozwój społeczny i pracę w zespole,
 • zapewniamy specjalistyczną opiekę pedagogiczną z zakresu dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz zajęcia z psychologiem,
 • organizujemy warsztatowe zajęcia dla dzieci i młodzieży wspierające rozwój osobisty.

W klasach młodszych rozwijamy ideę planu daltońskiego oraz wprowadzamy ocenianie kształtujące w formie zeszytu OK. W klasach 4-8 oferujemy poszerzoną naukę matematyki w ramach zajęć algorytmicznych. Uczniowie bezpłatnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego w formie konwersacji. W ramach Centrum Mistrzostwa Informatycznego rozwijają kompetencje matematyczne, poznają podstawowe języki programowania, podstawy robotyki, kodowania gier. Uczestniczą w konkursach programistycznych oraz programach realizowanych przez partnerów Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji, w tym Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zakład Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne. W roku szkolnym 2023/24 rozpoczynamy szkolenie nauczycieli z zakresu gamifikacji w procesie dydaktyki oraz NVC jako metody pracy wychowawczej z uczniem.