Oferta dydaktyczno-wychowawcza

Nauka to przygoda

Nasza szkoła to przestrzeń do rozwoju pasji i indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko posiada w sobie ogromny potencjał, a zadaniem szkoły jest tworzenie warunków do jego rozwoju. W ramach Klubu Poszukiwaczy Talentów wspieramy dzieci w zakresie diagnozy predyspozycji i zainteresowań, pielęgnujemy oraz pomagamy rozwinąć talenty, pasje i zainteresowania. Oferujemy ciekawy program zajęć pozalekcyjnych,  w  tym Akademię Kodera, w ramach której uczymy podstaw programowania i logicznego myślenia.

Nowoczesna przestrzeń edukacyjna

Tworzymy przestrzeń sprzyjającą dobrej nauce i inspirującej zabawie oraz wypoczynkowi. Zrywamy z nudą, aranżując nowoczesne, nieprzeładowane wielofunkcyjne sale lekcyjne, a korytarze adaptując jako przestrzeń do zabawy i wypoczynku. Ideą naszych działań jest przekazanie UCZNIOM inicjatywy do aranżowania własnej przestrzeni, w której się uczą. Pod okiem wychowawców-nauczycieli projektują swoje sale, planują zakupy i poprzez działania charytatywne zbierają środki finansowe na zakup potrzebnych rzeczy w myśl zasady: ile WY (uczniowie) zbierzecie, tyle MY (dorośli) dołożymy. W ten sposób w klasach pojawiają się sofy, pufy, poduchy, gry planszowe, itp. a dzieci i młodzież integrują się w działaniach i uczą gospodarności.

Sport i rekreacja

W ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzimy zajęcia sportowe i ruchowe, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, przygotowujemy dzieci do gier zespołowych, prowadzimy zajęcia korekcyjne. Czasowo zawiesiliśmy zajęcia na basenie i klub szkolnego szczypiorniaka, mając nadzieję na ich uruchomienie w roku szkolnym 2021/2022.

Szkoła bez dzwonka

W szkole dziecko spędza kilka godzin dziennie. SP Da Vinci to miejsce przyjazne, bezpieczne, w którym dziecko czuje się swobodnie. Chcemy słuchać dzieci i wspierać je w wyrażaniu ich potrzeb i emocji. W szkole nie ma dzwonka, o przerwach decyduje nauczyciel, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.

Klasy dwujęzyczne i algorytmiczne

Już od klasy pierwszej rozpoczynamy przygodę z nauką języka angielskiego – lekcje prowadzone są w języku polskim i angielskim, od klasy siódmej realizujemy naukę dwóch przedmiotów w języku angielskim (np. matematykę, biologię, chemię, historię, itp.). W ramach zajęć algorytmicznych uczymy programowania i logicznego myślenia już od klasy pierwszej w ramach dodatkowej godziny matematyki z informatyką. Nauce towarzyszą spotkania w krakowskich uczelniach wyższych podczas realizacji projektów, wykładów i konferencji. Z powodzeniem wprowadzamy grywalizację do pracy szkolnej, która motywuje uczniów i uczy współpracy.

Zajęcia dodatkowe

Rozwijając swoje zainteresowania dzieci mogą skorzystać także z bogatej oferty zajęć dodatkowych. Realizowane zajęcia to między innymi: Cyfrowy Reporter, Akademia Kodera, zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczno-ruchowe, Klub Odkrywcy, Koło przyrodnika, Lekcje żywej historii, szachy. Część zajęć realizowana jest bezpłatnie  w ramach pracy świetlicy, pozostałe zajęcia są odpłatne. Na życzenie rodziców możemy zorganizować dowolne zajęcia, pod warunkiem zebrania odpowiedniej grupy dzieci.

Cyfrowa edukacja

Priorytetem działań szkoły jest wykorzystanie w pracy z uczniem nowych technik i technologii informatycznych oraz wdrażanie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Innowacyjne rozwiązania pomagają zaoszczędzić czas, przygotować atrakcyjne zajęcia, a uczniom pozwalają  osiągać lepsze wyniki nauczania. Nasi uczniowie korzystają z tabletów, a klasy wyposażone są w sprzęt multimedialny i dostęp do Internetu. 

Świetlica szkolna

Świetlica czynna jest w godzinach 7-17 oferuje różnorodne zajęcia pod opieką nauczycieli pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci korzystają w zależności od potrzeb ze strefy cichej i głośnej. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych wybieranych przez rodziców. Pod okiem nauczycieli dzieci realizują projekty edukacyjne, uczą się języka migowego, słuchają wierszy, uczestniczą w zajęciach bajkoterapii.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła oferuje zajęcia o charakterze terapeutycznym (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz rozwijającym kompetencje społeczne (Trening Umiejętności Społecznych). Zatrudniamy pedagogów do rewalidacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedę. Uczniom posiadającym opinię psychologiczną lub orzeczenie obowiązkowo dostosowujemy wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości, opracowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Zapisz swoje dziecko do szkoły Da Vinci już dziś!