Oferta dydaktyczno-wychowawcza

Nauka to przygoda

Nasza szkoła to przestrzeń do rozwoju pasji i indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko posiada w sobie ogromny potencjał, a zadaniem szkoły jest tworzenie warunków do jego rozwoju. W ramach Klubu Poszukiwaczy Talentów wspieramy dzieci w zakresie diagnozy predyspozycji i zainteresowań, pielęgnujemy oraz pomagamy rozwinąć talenty, pasje i zainteresowania. Oferujemy ciekawy program zajęć pozalekcyjnych,  w  tym Akademię Kodera, w ramach której uczymy podstaw programowania i logicznego myślenia.

Cyfrowa edukacja

Priorytetem działań szkoły jest wykorzystanie w pracy z uczniem nowych technik i technologii informatycznych oraz wdrażanie uczniów do pracy metodami aktywnymi. Innowacyjne rozwiązania pomagają zaoszczędzić czas, przygotować atrakcyjne zajęcia, a uczniom pozwalają  osiągać lepsze wyniki nauczania. Nasi uczniowie korzystają z tabletów, a klasy wyposażone są w sprzęt multimedialny i dostęp do Internetu. 

Zajęcia dodatkowe

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną staramy się na bieżąco uruchamiać zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania uczniów oraz kształcące kompetencje społeczne. Spośród stałych zajęć realizowanych w małych zespołach proponujemy między innymi: Trening Umiejętności Społecznych (TUS), zajęcia algorytmiczne realizowane w obrębie klasy rozwijające kompetencje matematyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne terapeutyczne (logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne). Oferujemy indywidualne konsultacje oraz zespołowe zajęcia warsztatowe z psychologiem szkolnym.
Część zajęć realizowana jest bezpłatnie w ramach pracy świetlicy, pozostałe zajęcia są odpłatne.

Plan daltoński i Budząca się Szkoła

Małymi krokami ale z sukcesem wprowadzamy w klasach 1-3 elementy systemu indywidualnej pracy uczniów zwanego planem daltońskim, którego twórczynią jest Helen Parkurst. Celem metody jest rozwijanie u dziecka odpowiedzialności oraz samodzielności w planowaniu i realizowaniu zadań szkolnych. W klasach 4-8 innowacją jest wprowadzenie do procesu uczenia się i nauczania metod skupiających się wokół projektu Budzących Się Szkół, czyli takich, które stawiają na samodzielność i kreatywność ucznia oraz jego współpracę z nauczycielem w procesie oceniania i planowania kierunku procesu uczenia się.

Nowoczesna przestrzeń edukacyjna

Tworzymy przestrzeń sprzyjającą dobrej nauce i inspirującej zabawie oraz wypoczynkowi. Zrywamy z nudą, aranżując nowoczesne, nieprzeładowane wielofunkcyjne sale lekcyjne, a korytarze adaptując jako przestrzeń do zabawy i wypoczynku. Ideą naszych działań jest przekazanie UCZNIOM inicjatywy do aranżowania własnej przestrzeni, w której się uczą. Pod okiem wychowawców-nauczycieli projektują swoje sale, planują zakupy i poprzez działania charytatywne zbierają środki finansowe na zakup potrzebnych rzeczy w myśl zasady: ile WY (uczniowie) zbierzecie, tyle MY (dorośli) dołożymy. W ten sposób w klasach pojawiają się sofy, pufy, poduchy, gry planszowe, itp. a dzieci i młodzież integrują się w działaniach i uczą gospodarności.

Sport i rekreacja

W ramach lekcji wychowania fizycznego prowadzimy zajęcia sportowe i ruchowe, w tym zajęcia ogólnorozwojowe, przygotowujemy dzieci do gier zespołowych. W szkole działa Szkolny klub Sportowy.

Klasy z rozszerzoną nauką języka angielskiego i warsztatami algorytmicznymi

Już od klasy pierwszej rozpoczynamy przygodę z nauką języka angielskiego – rozszerzamy program nauczania języka angielskiego w ramach dodatkowych godzin zajęć z całą klasą – w ciągu 1 etapu edukacyjnego są to 3 dodatkowe godziny, a w drugim etapie – 5 godzin. W ramach zajęć algorytmicznych uczymy programowania i logicznego myślenia już od klasy pierwszej w ramach dodatkowej godziny matematyki z informatyką. Nauce towarzyszą spotkania w krakowskich uczelniach wyższych podczas realizacji projektów, wykładów i konferencji. Z powodzeniem wprowadzamy grywalizację do pracy szkolnej, która motywuje uczniów i uczy współpracy.

Świetlica szkolna

Świetlica czynna jest w godzinach 7-17 oferuje różnorodne zajęcia pod opieką nauczycieli pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Dzieci korzystają w zależności od potrzeb ze strefy cichej i głośnej. W ramach zajęć świetlicowych uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych wybieranych przez rodziców. Pod okiem nauczycieli dzieci realizują projekty edukacyjne, uczą się języka migowego, słuchają wierszy, uczestniczą w zajęciach bajkoterapii.

Opieka psychologiczno-pedagogiczna

Szkoła oferuje zajęcia o charakterze terapeutycznym (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) oraz rozwijającym kompetencje społeczne (Trening Umiejętności Społecznych). Zatrudniamy pedagogów do rewalidacji, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedę. Uczniom posiadającym opinię psychologiczną lub orzeczenie obowiązkowo dostosowujemy wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości, opracowujemy indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne.

Zapisz swoje dziecko do szkoły Da Vinci już dziś!