Da Vinci Publiczna Szkoła Podstawowa w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.spdavinci.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2016

Data ostatniej dużej aktualizacji: 08.04.2021

Serwis jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

a) mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;

b) niektóre filmy zamieszczone na stronie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 08.04.2021. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez szkołę Da Vinci.

Dostępność strony internetowej www.spdavinci.pl  

Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa bez korzystania z myszki, tylko przy użyciu klawiatury. Strony oparte są na strukturze nagłówków, które umożliwiają szybkie poruszanie się po stronie. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą bez problemu poruszać się po stronach. Nasze strony powinno dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Nawigacja

Wszystkie strony dostępne są z poziomu Menu głównego, nawigację jest intuicyjna i czytelna. 

Dokumenty

Na stronie www.spdavinci.pl znajdują się pliki do pobrania. Pliki zostały przygotowane w formacie pdf umożliwiającym otwarcie ich w bezpłatnym  programie Acrobat Reader. 

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie stron. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. 

Powiększanie strony – po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „+ 

Zmniejszenie strony – po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „ 

Zrozumiałość i czytelność treści

Staramy się, aby nasze teksty były proste i zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.

Dodatkowe ułatwienia 

Zastosowane rozwiązania ułatwienia dostępu pozwalają ponadto na:

  • powiększanie i pomniejszanie tekstu,
  • wprowadzenie skali szarości,
  • włączenie wysokiego kontrastu,
  • wyświetlanie w opcji “negatyw”,
  • wprowadzenie jasnego tła.

Dane kontaktowe

Staramy się zapewnić dostępność naszej strony internetowej, jednak jeśli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić naszą stronę prosimy o kontakt pod adres e-mail: szkola@spdavinci.pl

Informacje zwrotne

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jednego z ich  elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.