Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Da Vinci ZSO w Krakowie

Administrator danych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Da Vinci Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krakowie, którą reprezentuje Dyrektor Szkoły, z siedzibą: os. Na Stoku 34, 31-706 Kraków

Inspektor ochrony danych.

W szkole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, i można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych na adres poczty elektronicznej: rodo@szkolamedialna.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

– wypełniania obowiązków prawnych ciążących na szkole w związku z prowadzeniem zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a wynikających m.in. z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59), ustawy z dnia 14 grudnia 2016r – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 60), ustawy z 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967) oraz przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie

– realizacji umów i działań podjętych na Państwa życzenie, lub których jesteście Państwo stroną (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO);

– marketingu i promocji szkoły, w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć uczniów i utrwalania pozytywnego wizerunku szkoły (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO).

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody i mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą wykaże jedną z podstaw prawnych w art.18 ust.1 a-d RODO;

e) prawo do przenoszenia danych w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: – przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę, – przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych z wyłączeniem przypadków, gdy szkoła posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

Dokumenty do pobrania: