Czym jest edukacja domowa?

Edukacja domowa jest formą kształcenia, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka w miejsce szkoły biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Tworząc program i wybierając metody kształcenia swoich pociech, organizują ich edukację w sposób zindywidualizowany – adekwatnie do wieku, potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zachowaniu zgodności z wymaganym na danym poziomie kształcenia zakresem wiedzy. Takie rozwiązanie pozwala na pełne wykorzystanie potencjału dziecka już od pierwszych lat jego ścieżki edukacyjnej i dobór metod pedagogicznej pracy, które w tej ścieżce okażą się najowocniejsze. Dzieci uczące się w edukacji domowej są zapisane do konkretnej szkoły, jednak spełniają swój obowiązek szkolny poza szkołą.

JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ WARUNKI, ABY ZAPISAĆ DZIECKO NA NAUCZANIE DOMOWE
W NASZEJ SZKOLE?

 1. Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie ELEKTRONICZNEGO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 2. W celu zapisania dziecka na nauczanie domowe należy uzyskać opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej odpowiedniej dla rejonu zamieszkania (na terenie Nowej Huty – PPP nr 4 os. Kalinowe 18; wykaz pozostałych poradni znajdziesz tutaj ). W obecnym stanie prawnym opinia poradni nie jest wymagana.
 3. W szkole należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wyrażenie zgody na nauczanie domowe, oświadczenie o zapewnieniu dziecku odpowiednich warunków umożliwiających realizację podstawy programowej i zobowiązanie dotyczące przystępowania dziecka do egzaminów klasyfikacyjnych w każdym roku szkolnym.
 4. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem dostarczenia podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.
 5. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej w sekcji DOKUMENTY (patrz poniżej).
 6. Rekrutacja trwa cały rok. Nie ma wyznaczonych terminów. W każdej chwili przed rozpoczęciem oraz w trakcie roku szkolnego można wystąpić do dyrektora o zgodę na edukację domową.

 

W JAKI SPOSÓB SZKOŁA SPRAWDZA POSTĘPY W NAUCE?

Pod koniec roku szkolnego dzieci uczące się w edukacji domowej przystępują w swojej szkole do egzaminu klasyfikacyjnego. Egzamin odbywa się ze wszystkich przedmiotów obowiązujących na danym etapie edukacji (I etap obejmuje klasy 1-3; II etap obejmuje klasy 4-8, III etap obejmuje klasy 1-4 liceum). Po zdanym egzaminie dziecko otrzymuje państwowe świadectwo oraz promocję do klasy programowo wyższej.

W JAKICH ZAJĘCIACH SZKOLNYCH MOŻE UCZESTNICZYĆ DZIECKO?

Dziecko uczące się w trybie edukacji domowej może uczestniczyć w szkole w szeroko rozumianych zajęciach dodatkowych. Dokładnych informacji w tym zakresie udziela szkoła. Ponadto chętnie zapraszamy dzieci do uczestniczenia w wydarzeniach szkoły takich jak imprezy szkolne, klasowe, działania charytatywne, pikniki, projekty itp.

NA JAKĄ POMOC MOŻE LICZYĆ DZIECKO I RODZIC?

Rodzice dziecka i uczeń realizujący obowiązek szkolny w formie edukacji domowej mogą liczyć na wsparcie szkolnego pedagoga i psychologa oraz konsultacje z nauczycielem prowadzącym dany przedmiot w szkole. Ponadto uczeń może korzystać z darmowych i płatnych narzędzi wspierających naukę w domu. Istnieje możliwość korzystania z platformy edukacyjnej Google Meet/Google Classroom do pracy zdalnej. Rodzaj i sposób korzystania z platformy, narzędzi edukacyjnych i narzędzi pomiaru określa regulamin wewnętrzny dostępny w szkole.

JAKI JEST ZAKRES OBOWIĄZKÓW SZKOŁY WOBEC DZIECKA?

Uczeń, który realizuje obowiązek szkolnym w trybie nauczania domowego, nie jest pozbawiony opieki szkoły. Ustawa Prawo Oświatowe reguluje kwestie związane z zakresem obowiązków względem ucznia. Należą do nich:

 • zapewnienie dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych;
 • prawo do przystąpienia do egzaminu klasyfikacyjnego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły w przypadku, w którym uczeń z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do pierwszego terminu egzaminu klasyfikacyjnego;
 • prawo do przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

(podstawa prawna: art. 37 ust. 7 pkt 1 w związku z art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7 ustawy Prawo oświatowe);

W szkole Da Vinici uczeń ma ponadto prawo uczestnictwa w następujących zajęciach dodatkowych:

 • zajęciach, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu zajęć edukacyjnych;
 • zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;
 • zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.

W RAMACH EDUKACJI DOMOWEJ W SZKOLE DA VINCI

DZIECI ORAZ RODZICE OTRZYMUJĄ:

 • wsparcie pedagogów i nauczycieli poszczególnych przedmiotów w postaci konsultacji;
 • stacjonarne spotkania konsultacyjne dla dzieci z nauczycielami, które odbywają się po wcześniejszym zgłoszeniu udziału dziecka;
 • możliwość udziału dzieci w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły;
 • możliwość udziału w realizowanych przez szkołę projektach zewnętrznych;
 • możliwość realizacji projektów edukacyjnych przewidzianych przez nauczycieli w ramach edukacji stacjonarnej;
 • informację zwrotną w formie oceny opisowej za realizację projektów edukacyjnych i kart sprawdzających wiedzę i umiejętności;
 • dostęp do sprawdzianów cząstkowych i egzaminów końcoworocznych;
 • comiesięczną informację o aktualnie realizowanym materiale w ramach podstawy programowej z każdego przedmiotu;
 • zestaw podręczników i zeszytów ćwiczeń do pracy domowej zgodnych ze szkolnym zestawem podręczników i zestawem programów nauczania.

Masz pytania, chcesz dowiedzieć się więcej?

Skontaktuj się z nami drogą mailową na adres: szkola@spdavinci.pl

lub telefonicznie tel.: 577 039 510