awilkZ wykształcenia prawnik, doktor nauk humanistycznych, historyk, pedagog, edukator, trener i mediator.

Od lat zawodowo związana z sektorem organizacji pozarządowych oraz ośrodkami pomocy społecznej. Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł, w szczególności skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Od roku 2015 pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Rodzina Plus, w której działa od początku jej istnienia. Fundacja podejmuje działania wspierające rodziców i ich dzieci, w tym dzieci pozostających w pieczy zastępczej. Od 2018 r członek Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W Szkole Da Vinci od 2017 r. uczy historii.