Zasady rekrutacji

W roku szkolnym 2018/2019 do Szkoły Podstawowej Da Vinci przyjmujemy dzieci:

 • do klasy 0
 • do klasy I *
 • do klasy II
 • do klasy III
 • do klasy IV
 • do klasy V
 • do klasy VI

* dziecko 6-letnie może być przyjęte do klasy 1 na wniosek rodziców jeżeli:

1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka 6-letniego do 1 klasy podejmuje dyrektor.

Zasady i harmonogram przyjmowania dzieci do Szkoły:

 1. Dokumenty rekrutacyjne stanowią: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, KARTA ZAPISU i WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO SZKOŁY. Dokumenty te dostępne są w wersji elektronicznej (patrz poniżej).
 2. Rodzic wypełnia FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY dziecka w wersji elektronicznej. Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Rodzic dostarcza podpisaną KARTĘ ZAPISU i WNIOSEK O PRZYJECIE DZIECKA DO SZKOŁY oraz w przypadku ucznia klasy pierwszej Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; w przypadku dziecka 6-letniego – informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej lub badanie gotowości szkolnej/opinia z poradni – w terminie do 31 maja 2018 r.
 4. Wyniki rekrutacji zostaną przekazane indywidualnie (telefonicznie lub drogą mailową) w terminie do 29 czerwca 2018 r.
 5. Rekrutacja uzupełniająca trwa do 31 sierpnia 2018 r.

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: szkola@spdavinci.pl lub telefonicznie tel.: 577 039 510

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Dbamy o wszechstronny rozwój Twojego dziecka 

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (KLASY I-III)

 • prowadzimy zajęcia w małych grupach zadaniowych,
 • stawiamy na indywidualizację pracy z uczniem,
 • zwiększamy atrakcyjność nauki poprzez lekcje z wykorzystaniem multimediów i pracowni mobilnej,
 • zapewniamy świetlicę, w której dzieci pod opieką nauczyciela odrabiają  zadania domowe,
 • oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • zapewniamy opiekę logopedy, pedagoga, psychologa.

KLASA IV-VIII

 • pracujemy metodami projektowymi dostosowując je do potrzeb i preferencji uczniów,
 • zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • zwiększamy atrakcyjność nauki poprzez lekcje z wykorzystaniem mobilnej pracowni przedmiotowej,
 • wykorzystujemy do pracy z dziećmi narzędzia multimedialne (TIK),
 • zapewniamy rozwój predyspozycji i uzdolnień uczniów poprzez udział w projektach edukacyjnych,
 • kładziemy nacisk na personalizację kształcenia uwzględniając jednocześnie rozwój społeczny i pracę w zespole,
 • zapewniamy specjalistyczną opiekę pedagogiczną z zakresu dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • organizujemy warsztatowe zajęcia dla dzieci i młodzieży wspierające rozwój osobisty.