Zasady rekrutacji

W roku szkolnym 2019/2020 do Szkoły Podstawowej Da Vinci przyjmujemy dzieci:

 • do klasy I *
 • do klasy II
 • do klasy III
 • do klasy IV
 • do klasy V
 • do klasy VI
 • do klasy VII
 • do klasy VIII

* dziecko 6-letnie może być przyjęte do klasy 1 na wniosek rodziców jeżeli:

1) dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) dziecko posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka 6-letniego do 1 klasy podejmuje dyrektor.

Zasady i harmonogram przyjmowania dzieci do Szkoły:

 1. Pierwszym etapem rekrutacji jest wypełnienie elektronicznego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO. Zgłoszenie dziecka do szkoły jest jednocześnie wyrażeniem zgody na uczestniczenie w postępowaniu kwalifikacyjnym. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.
 2. Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez Rodzica umowy o kształcenie dziecka i dostarczenie podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Dokumenty rekrutacyjne stanowią: KARTA ZAPISU i WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY. Dokumenty te dostępne są w wersji elektronicznej (patrz poniżej).
 4. Rodzic dostarcza do sekretariatu szkoły podpisaną KARTĘ ZAPISU i WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO SZKOŁY oraz w przypadku ucznia klasy pierwszej Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; w przypadku dziecka 6-letniego – informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej lub badanie gotowości szkolnej/opinia z poradni
 5. Zakończenie rekrutacji następuje 31 marca 2019 r.
 6. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor po rozmowie kwalifikacyjnej z kandydatem i jego rodzicami.
 7. Rodzice dzieci zapisanych do szkoły zostają powiadomieni e-mailem o przyjęciu dziecka do szkoły.
 8. Rekrutacja uzupełniająca (w przypadku wolnych miejsc w danej klasie) odbywa się do 31 maja 2019 r. po indywidualnym spotkaniu Dyrektora z rodzicami ucznia i kandydatem.

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na adres: szkola@spdavinci.pl lub telefonicznie tel.: 577 039 510

Oferta edukacyjna Szkoły Da Vinci

W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy do następujących klas: 

KLASA 1 DWUJĘZYCZNA

(nauczanie w języku polskim i równolegle w języku angielskim)
Istotą dwujęzyczności w I etapie edukacyjnym (edukacja wczesnoszkolna) jest rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim w codziennych sytuacjach. Wybrane treści edukacji wczesnoszkolnej prowadzimy w języku angielskim, szczególnie zwracając uwagę na konwersację oraz umiejętność czytania i pisania. Wiodącą metodą kształcenia języka angielskiego w kl. I-III są gry i zabawy dydaktyczne oraz konserwatorium. Edukację dwujęzyczną realizuje nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, podczas codziennych zajęć w klasie oraz dodatkowych zajęć języka angielskiego.

Uczniowie dodatkowo mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z robotyki, elementów programowania, szachów, gry na instrumentach muzycznych, zajęć matematycznych, przyrodniczych, artystycznych i Akademii Sportowej. Jako szkoła ECDL prowadzimy laboratorium ECDL, przygotowujemy chętnych uczniów do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

KLASA 1 ALGORYTMICZNA

Klasa nastawiona na kształcenie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia i podstaw programowania. W ramach szerokiej współpracy z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętność logicznego myślenia, formułowania wniosków i rozwiązywania problemów. Zajęcia realizowane są w oparciu o pomoce, metodykę i narzędzia TIK, z wykorzystaniem autorskiego programu Fundacji Szkoła Medialna pt. “Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry”, w ramach którego w procesie dydaktycznym wykorzystujemy m. in. matę edukacyjną, gry planszowe, komputerowe, zabawy logiczne i roboty.

Uczniowie dodatkowo mają możliwość uczestniczenia w zajęciach z robotyki, programowania, nauki języków obcych, szachów, gry na instrumentach muzycznych, zajęć matematycznych, przyrodniczych, artystycznych i Akademii Sportowej. Jako szkoła ECDL prowadzimy laboratorium ECDL, przygotowujemy chętnych uczniów do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL

KLASA 4 DWUJĘZYCZNA

Nauczanie dwujęzyczne w II etapie edukacyjnym jest realizowane w ramach programu klas 4-6 i 7-8. W klasach 4-6 w programie nauczania stawiamy na rozwijanie kompetencji językowych na poziomie komunikacyjnym oraz doskonalenie zasad gramatyki jak również umiejętności czytania i pisania. Uczniowie realizują dodatkowe zajęcia języka angielskiego w ramach godziny konwersacyjnej. W klasach 7-8 nauczanie obejmuje 4 godziny języka angielskiego tygodniowo w rozszerzonym zakresie, godzinę konwersacyjną z native speakerem oraz realizację wybranych treści programowych z 2 przedmiotów ścisłych w języku angielskim. Ideą nauczania dwujęzycznego jest stwarzanie takich sytuacji edukacyjnych, w których uczeń nabywa oraz wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności posługując się językiem innym niż jego język rodzimy. W trakcie zajęć nauczyciele języka wykorzystują wiedzę, którą uczniowie zdobyli na innych zajęciach oraz rozwijają u uczniów umiejętności praktyczne i zachowania językowe użyteczne na lekcjach przedmiotów niejęzykowych.

KLASA 4 ALGORYTMICZNA

Ideą nauczania w klasie algorytmicznej jest rozwijanie kompetencji matematycznych, takich jak logiczne myślenie, abstrahowanie, uogólnianie oraz podstaw programowania. Zajęcia realizowane są w oparciu o pomoce, metodykę i narzędzia TIK, z wykorzystaniem autorskiego programu Fundacji Szkoła Medialna pt. “Grydaktyka, czyli edukacja poprzez gry”, w ramach którego w procesie dydaktycznym wykorzystujemy m. in. gry planszowe, komputerowe, zabawy logiczne i roboty, rzeczywistość AR i VR. W ramach szerokiej współpracy z partnerami Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach rozwijających umiejętność logicznego myślenia, formułowania wniosków i rozwiązywania problemów. Zajęcia realizujemy m. in. we współpracy z Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie oraz Zakładem Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W związku z dużym zainteresowaniem rekrutacją do pozostałych klas informujemy, że prowadzimy rekrutację uzupełniającą do kl. 5, 6 ,7, 8. Klasy równoległe powstaną po zebraniu stosownej grupy uczniów.

W klasach 5-8 od roku szkolnego 2019/2020 wdrażamy innowację pedagogiczną klas algorytmicznych i dwujęzycznych. Uczniowie bezpłatnie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka angielskiego i drugiego języka nowożytnego oraz dodatkowych zajęciach z matematyki. Uczniowie klas 5-8 w ramach Akademii Kodera rozwijają kompetencje matematyczne, poznają podstawowe języki programowania, podstawy robotyki, kodowania gier. Uczestniczą w konkursach programistycznych oraz programach realizowanych przez partnerów Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji, w tym Wyższą Szkołą Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Zakład Technologii Gier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Jako szkoła ECDL prowadzimy laboratorium ECDL, przygotowujemy i egzaminujemy uczniów do Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL.

Jak pracujemy w Szkole Da Vinci?

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA (KLASY I-III)

 • prowadzimy zajęcia w małych grupach zadaniowych,
 • stawiamy na indywidualizację pracy z uczniem,
 • zwiększamy atrakcyjność nauki poprzez lekcje z wykorzystaniem multimediów i pracowni mobilnej,
 • zapewniamy świetlicę, w której dzieci pod opieką nauczyciela odrabiają  zadania domowe,
 • oferujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • zapewniamy opiekę logopedy, pedagoga, psychologa.

KLASA IV-VIII

 • pracujemy metodami projektowymi dostosowując je do potrzeb i preferencji uczniów,
 • zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • zwiększamy atrakcyjność nauki poprzez lekcje z wykorzystaniem mobilnej pracowni przedmiotowej,
 • wykorzystujemy do pracy z dziećmi narzędzia multimedialne (TIK),
 • zapewniamy rozwój predyspozycji i uzdolnień uczniów poprzez udział w projektach edukacyjnych,
 • kładziemy nacisk na personalizację kształcenia uwzględniając jednocześnie rozwój społeczny i pracę w zespole,
 • zapewniamy specjalistyczną opiekę pedagogiczną z zakresu dysfunkcji (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia),
 • organizujemy warsztatowe zajęcia dla dzieci i młodzieży wspierające rozwój osobisty.

Zapisz swoje dziecko do szkoły Da Vinci już dziś!